TCH: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019

(Cập nhật: 3/6/2020)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành Trái phiếu chuyển đổi loại A năm 2019 cho kỳ kế toán từ 22/3/2019 đến 31/3/2020.

Thông tin vui lòng xem file đính kèm.

Trân trọng.

Tải văn bản đính kèm:

tch thuc hien nghia vu cbtt theo dinh ky.pdf

tch bao cao tinh hinh su dung von tu 22 .3.2019 den 31.03.2020.pdf

Tin tức khác