TCH: CBTT định kỳ của tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp (kỳ 1/1/2019 - 30/6/2019)

(Cập nhật: 21/8/2019)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin gửi tới Quý Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu các nội dung CBTT định kỳ 6 tháng (kỳ: 1/1/2019-30/6/2019):
 
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2018 (giai đoạn: 1/4/2018-31/3/2019) đã kiểm toán
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất quý 1 năm tài chính 2019 (giai đoạn 1/4/2019-30/6/2019)
- Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ báo cáo từ 1/1/2019 đến 30/6/2019
 
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm.
 
Trân trọng.
Tải văn bản đính kèm:

tch_cv ve viec thuc hien nghia vu cbtt theo dinh ky.pdf

tch_cv ve tinh hinh tra lai goc trai phieu.pdf

tch bctc 2018 & q12019.rar

Tin tức khác