TCH: Điều lệ tổ chức hoạt động CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

(Cập nhật: 28/6/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty đã được thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Chi tiết xem file đinh kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

Tải văn bản đính kèm:

tch_dieu le to chuc hoat dong.pdf201662893539.pdf

Tin tức khác