TCH: Điều lệ tổ chức và hoạt động ban hành ngày 18/10/2021

(Cập nhật: 18/10/2021)

CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty được sử đổi bổ sung ngày 18/10/2021

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt sua doi bo sung dieu le cong ty 18.10.2021.pdf

Tin tức khác