TCH: Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền và nhận bảo lãnh

(Cập nhật: 29/6/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Biên bản, Nghị quyết HĐQT về việc vay tiền và nhận bảo lãnh.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch bb, nq hdqt ve viec vay tien va nhan bao lanh 29.06.2022.pdf

Tin tức khác