TCH: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

(Cập nhật: 18/7/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch. cbtt bbnq mien nhiem bo nhiemtruong ban ktnb, ban hanh quy che ktnb.pdf

Tin tức khác