TCH: Bản cáo bạch niêm yết

(Cập nhật: 19/9/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin trân trọng công bố Bản cáo bạch niêm yết lần đầu cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố  Hồ Chí Minh.

Cụ thể xem files đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

 

Tải văn bản đính kèm:

tch_ban cao bach_15.09.2016.pdf2016919131937.pdf

Tin tức khác