TCH: CBTT định kỳ về tình hình trái phiếu năm tài chính 2021

(Cập nhật: 1/6/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố thông tin định kỳ trái phiếu năm tài chính 2021 bao gồm các nội dung như sau:

- CBTT định về về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm tài chính 2021

- CBTT định kỳ về tình hình sử dụng vốn trái phiếu năm tài chính 2021

- CBTT định kỳ về tình hình tài chính năm tài chính 2021

Ngày 14/5/2021 các Trái chủ đã thực hiện chuyển đổi toàn bộ số lượng trái phiếu chuyển đổi sở hữu thành cổ phiếu phổ thông vì vậy tới thời điểm hiện tại Công ty không còn trái phiếu đang lưu hành.

Chi tiết xem file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt dinh ky ve tinh hinh thanh toan goc lai.pdf

tch cbtt dinh ky ve tinh hinh su dung von trai phieu.pdf

tch cbtt tinh hinh tai chinh nam 2021.pdf

tch-bctc hop nhat nam 2021.pdf

tch-bctc rieng nam 2021.pdf

Tin tức khác