TCH: Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ (Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị đăng ký mua thêm 5.500.000 cổ phiếu)

(Cập nhật: 17/12/2020)

Công ty Cổ Phần đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin thông báo về giao dịch của cổ đông nội bộ. Ông Đỗ Hữu Hạ - Chủ tịch Hội Đồng Quản trị đăng ký mua thêm 5.500.000 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. 

Chi tiêts 

Tải văn bản đính kèm:

tch_tb dang ky mua co phan cua ct hdqt do huu ha.pdf

Tin tức khác