TCH: CBTT về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

(Cập nhật: 16/3/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng Công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cv cbtt thay doi so luong cp co quyen bieu quyet dang luu hanh.pdf

Tin tức khác