TCH: Chấp thuận của UBCKNN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC

(Cập nhật: 30/7/2016)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố chấp thuận của UBCK NN về việc gia hạn thời gian công bố BCTC của Công ty.

Cụ thể xem file đính kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Tải văn bản đính kèm:

tch cv vv gia han thoi gian cb bctc.pdf2016730104918.pdf

Tin tức khác