TCH: CBTT về việc điều chỉnh giảm số lượng đăng ký trái phiếu

(Cập nhật: 1/4/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng Báo cáo kết về việc điều chỉnh giảm số lượng đăng ký trái phiếu TCH 41905 theo công văn số 2963/VSD-ĐK.NV ngày 31/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

vsd cv dieu chinh giam so luong dang ki trai phieu tch41905.pdf

Tin tức khác