TCH: Nghị quyết HĐQT thông qua ký kết phụ lục hợp đồng chuyển nhượng dự án

(Cập nhật: 28/9/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy xin công bố Nghị quyết HĐQT thông qua việc ký kết phụ lục hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch cbtt ky ket phu luc hd chuyen nhuong du an.pdf

Tin tức khác