TCH: Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ

(Cập nhật: 5/4/2022)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (TCH) xin công bố Nghị quyết HĐQT về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ.

Chi tiết xem file kèm theo.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch_cv cbtt ve viec thanh lap ban kiem toan noi bo.pdf

Tin tức khác