TCH: CBTT về việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

(Cập nhật: 1/4/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy trân trọng Báo cáo kết về thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung theo công văn số 3011/VSD-ĐK.NV ngày 31/3/2021 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

vsd cv thay doi gcn dang ki chung khoan do dang ki bo sung.pdf

Tin tức khác