TCH Nghị quyết HĐQT về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

(Cập nhật: 25/10/2021)

Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (MCK: TCH) trân trọng công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Chi tiết xem tại file đính kèm.

Trân trọng./.

Tải văn bản đính kèm:

tch nq hdqt ve viec to chuc lay y kien cd bang van ban.pdf

Tin tức khác